مرجع مهندسی پزشکی ایران

معرفی تجهيزات آزمايشگاهی

معرفی تجهيزات آزمايشگاهی   در اين بخش به معرفي ساير تجهيزات مورد استفاده در آزمايشگاه هاي كلينيكي شامل ...

معرفی تجهيزات آزمايشگاهی

 

در اين بخش به معرفي ساير تجهيزات مورد استفاده در آزمايشگاه هاي كلينيكي شامل اتوكلاو، گاماكانتر، ميكروسكوپ، الكتروفوزر و .... خواهيم پرداخت.

اتوكلاو
اتـوكـلاو دسـتـگـاهـي اسـت كـه براي استريل كـردن مـواد و تـجـهـيـزات در آزمـايشگاه توسط فشار شديد بخار در دماي 121 درجه سانتي گراد به مدت 15 يا 20 دقيقه است. اين زمان بستگي به نوع ماده و محتواي اتوكلاو دارد . اين دستگاه در ســـــال 1879 تـــــوســـــط چــارلـــز چـــامـــبـــرلــنــد (Charles Chamberland) اختراع شد. 

انواع اتوكلاو
دو نوع اصلي اتوكلاو وجود دارد:

صفحه اتوكلاو در بالا: اين اتوكلاو  شبيه زودپز هايي است كه در خانه هاي ايراني يافت مي شود . در اين اتوكلاو ها ، در اتوكلاو توسط پيچ هايي در پايين بسته مي شود و فشار سنجي در بيرون براي كنترل فشار قرار دارد . اين دستگاه ها نـيــاز بــه منبـع حـرارت خـارجـي دارنـد و بسيـار خطرناك هستند. بنابراين آن ها بايد توسط افراد بـسـيـار با تجربه مورد استفاده قرار گيرند و هر لحظه دما و فشار اتوكلاو ها كنترل شود.

Autoclave

صفحه اتوكلاو در روبه رو: اين اتوكلاو ها به خاطر راحتي، به طور وسيع در آزمايشگاه ها مورد استفاده قرار مي گيرند اما براي استفاده از اين اتوكلاو ها بايد دقت زيادي صورت گيرد. ايـن اتـوكـلاو هـا جـعـبـه اي شـكـل هـستند و در درونشان مجهز به واحد تبديل آب به بخار دارند كه براي استريل كردن استفاده مي شود . كنترل اتوكلاو به اپراتور اين امكان را مي دهد تا دماي مورد نظر را تنطيم كند و مدت زمان اتوكلاو را تـعـيـين كند همچنين اين اتوكلاو ها وسيله اي براي اندازه گيري و نمايش فشار/دما را دارند. 
اتوكلاو هايي كه از جلو باز مي شوند ممكن است بسيار بزرگتر باشند كه براي استريل كردن مواد و وسايل زياد در بيمارستان ها مورد استفاده قرار مي گيرند.

Autoclave

موارد كاربرد اتوكلاو
اتوكلاو و علوم آزمايشگاهي دو جز جدا نشدني از هم هستند. اتوكلاو در بسياري از زمينه ها مانند: ميكروب شناسي ، پزشكي ، دامپزشكي ، قارچ شناسي ، دندان پزشكي و ... مورد استفاده قرار مي گيرد. 

ظروف شيشه اي ، زباله هاي پزشكي ، ظروف آزمايشگاهي ، ملحفه هاي حيوانات آزمايشگاهي ، محيط هاي كشت و... موادي است كه توسط اتوكلاو استريل مي شوند.  ‌امروزه استفاده از اتوكلاو براي استريل كردن زباله هاي بيمارستاني به سرعت در حال رشد است . وسايل و دستگاه هايي كه براي استريل كردن اين مواد و زباله ها استفاده مي‌شود از همان روش بخار و فوق حرارت هستند و باعث استريل شدن توده اي وسيع از زباله هاي بيمارستاني از عوامل پاتوژن مي شوند.

حذف هوا
بعد از بستن در اتوكلاو ، مقداري هوا در ظرف باقي مي ماند و بايد حذف شود. علت آن اين است كه هواي گرم در مقايسه با بخار به مدت زمان زيادي براي استريل كردن نياز دارد . براي مثال : بخار در دماي 134 درجه سانتي گراد به 3 دقيقه وقت براي استريل كردن مواد نياز دارد در حالي كه هواي گرم 160 درجه سانتي گراد در همان شرايط به دو ساعت وقت نياز دارد . روش هاي حذف هوا در اتوكلاو به شرح زير است :

حذف هوا از پايين (Downward displacement): زماني كه بخار وارد محفظه مي‌شود به علت پايين بودن چگالي آن نسبت به هواي گرم در بالاي محفظه قرار مي گيرد و با افزايش ميزان بخار رفته رفته هواي گرم در زير اتوكلاو فشرده مي شود و از قسمت پاييني تخليه مي شود . معمولا در قسمت خروجي دماسنجي براي كنترل دماي هواي خروجي مي گذارند . تنها زماني كه هوا از محفظه خارج شد بايد تخليه كردن را متوقف كرد . جريان معمولا توسط تله هاي بخاري  يا سوپاپ هاي مارپيچي كنترل مي شود. 

پالس های بخار (Steam pulsing): در اين روش هواي موجود در محفظه اتوكلاو توسط پالس هاي بخار فشرده مي شود و سپس دپرس شده تا به فشار اتمسفر نزديك شود. 
پمپ هاي وكيوم (Vacuum pumps): اين پمپ ها هوا  يا هوا/بخار را از محفظه مكش مي كنند. 
سـوپر اتمسفر (Superatmospheric): در اين چرخه از پمپ هاي وكيوم استفاده مي شود . به دنبال پالس بخار مكش انجام مي شود و به دنبال ساير پالس ها مكش ادامه مي يابد. ميزان مكش ها بستگي به چرخه و نوع دستگاه دارد. 
 ‌زيــر اتمسفـر (Subatmospheric): مشـابـه چرخه superatmospheric است اما فشار محفظه هرگز بيش از اتسمفر نيست تا زماني كه فشار به دماي استريل كردن افزايش يابد. 

اتوكلاو در پزشكی و علوم آزمايشگاهی
اتوكلاو هاي پزشكي دستگاه هايي هستند كه بـراي اسـتـريـل كـردن (كـشـتـن تـمـام شكل هاي رويـش مـيكروارگانيسم ها و اسپورها) مواد و ظروف پزشكي استفاده مي شود . در اين مرحله يـعـنـي اسـتـريـل كـردن تـمـام شـكـل بـاكتري ها ، ويروس ها ، انگل ها ، قارچ ها و اسپور ها از بين مي روند.

اتوكلاو ها در بسياري از زمينه هاي پزشكي و مراكزي كه نياز به استريل كردن مواد دارند يافت مي شوند. نكته اي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه امروزه بيشتر از وسايل يك بار مصرف استفاده مي شود در نتيجه وسائل نياز به استريل دوباره ندارند . اين اتفاق (استفاده از مواد يك بار مصرف بدون نياز به بازيابي دوباره) براي اولين بـار در مـورد نيدل هاي استفاده شده است  اما امروزه بسياري از مواد جراحي به صورت يك بار مصرف استفاده مي شوند. 
  ‌همه مواد توسط اتوكلاو استريل نمي شوند براي مثال ممكن است بعضي مواد پلاستيكي ذوب شوند   يا بعضي مواد كاغذي نتوانند ميزان بالاي فشار بخار را تحمل كنند در اين موارد بايد از اتو يا ساير روش هاي استريل كردن (اشعه ، مواد شيميايي و...) استفاده كرد. 

كنترل كيفی اتوكلاو
انديكاتور هاي شيميايي ، فيزيكي و بيولوژي بـراي بـررسـي دمـا و زمـان اتـوكـلاو بـه صورت تــجــاري وجــود دارد. شــاخــص شـيـمـيــايــي بــه صورت نوار هاي اتوكلاو (چسب اتوكلاو) يا بسته هاي پزشكي هستند كه وقتي به دماي معني رسيدند تغيير رنگ مي دهند. براي مثال : داراي نوار هاي سياه در زمينه سفيد هستند كه بر روي مــوادي كــه مــي خــواهـنــد اتــوكــلاو شـونـد زده مي‌شود و اگر اتوكلاو درست كار كرده باشد در دماي 121 درجه نوار هاي سياه از بين مي‌روند . انديكاتور هاي بيولوژي شامل اسپر باكتري هايي هستند كه به حرارت مقاوم هستند.

سانتريفيوژ آزمايشگاهی
سـانتريفيوژ آزمايشگاهي، يكي از ابزارهاي آزمايشگاه تشخيص طبي است كه با استفـاده از نيـروي مـوتور خود، نمونه مايع را با سرعت بسيار زيادي به چرخش در مي‌آورد. بسته به اندازه و ظرفيت نمونه سانتريفيوژهاي مختلفي وجود دارد . مانند تمام سانتريفيوژ ها ، سانتريفيوژهاي پزشكي هم توسط اصل رسوبي مواد در سرعت بالا كار مي كنند كه در آن شتاب جاذبه اي مركزي ، باعث جدا شدن مواد به دو نوع ناحيه كم و پر تراكم مي شود.

Centrifuge

انواع سانتريفيوژ 

انواع مختلفی از سانتريفيوژ ها طراحی و ساخته شده است.

1- سانتريفيوژ افتراقی: اغلب براي جدا كردن ارگان خاصي از مجموعه سلول ها براي بررسي قسمت خاصي از سلول هاي بدن مورد استفاده قرار مي گيرد. 
2- سـانتـريفيـوژ ايـزوپيكنيـک: اغلـب بـراي جـدا كـردن نـوكلـوئيك اسيد ها مانند DNA مورد استفاده قرار مي گيرد. 
3- سانتريفيوژ گراديان ساكاروز: اغلب براي تخليص ويروس هاي انولوپ دار  يا ريبوزوم ها مورد استفاده قرار مي گيرد . همچنين براي جداسازي ارگان خاصي از عصاره سلولي خام از اين نوع سانتريفيوژ استفاده مي شود. 

 ‌انواع مختلفی از سانتريفيوژ آزمايشگاهی وجود دارد:

1- ميكرو سانتريفيوژ: دستگاهي است براي كار در حجم بين  2/0 تا  2 ميلي ليتر (ميكروتيوب ها) ساخته شده، حداكثر 96 لوله را مي توانند پشتيباني كنند ، طراحي كوچك و كاملي داشته و حداكثر 30000 گرم وزن دارند. 
2- سانتريفيوژ بالينی يا كلينيكی: دستگاهي است براي كاربردهاي باليني مانند لوله هاي انتقال خون و داراي سرعت كمتري هستند. 
3- سانتريفيوژ چند منظوره روميزی: دستگاهي براي كار با تيوب هاي بزرگ و داراي تنوع بسيار زيادي هستند. 
4- سانتريفيوژ: STAND ALONE دستگاه هاي سنگين مانند اولترا سانتريفيوژ
بسياري از سانتريفيوژ ها داراي سيستم خنك كننده يا بدون سيستم خنك كننده هستند.

طراحی 
سانتريفيوژ آزمايشگاهي در شيمي ، زيست شناسي و بيوشيمي براي جداسازي  مواد جامد ازمايع در يك سوسپانسيون  مورد استفاده قرار مي گيرد. مواد جامد مي تواند تـركيبـات غيـر محلـول ، بيـومـولكـول هـا ، ارگـان هـاي سلـولـي يـا سلـول كامل باشد. سانتريفيوژ‌ها   از نظر سرعت و ظرفيت بسيار متنوع هستند. سانتريفيوژ ها معمولا داراي روتوري هستند كه در آن 2، 4، 6 يا چاه هاي بسيار زياد هستند كه در آن ها لوله هاي آزمايش قرار مي گيرد. زماني كه يك سوسپانسيون در يك دستگاه سانتريفيوژ قرار مي‌گيرد ، مواد جامد در ته لوله آزمايش ته نشين مي شوند و باعث ايجاد يك ديواره مخلوطي مي شود. اين ديواره باعث مي شود تا مايع رويي به آساني از سوسپانسيون جدا شود. 

به طور كلی دو نوع روتور وجود دارد:
‌روتور با زاويه ثابت:
اين روتور ها محكم و كوچك هستند و معمولا از آلومينيوم ساخته مي شوند. در آن‌ها چاهك هايي با زاويه ثابت (براي نمونه با زاويه 45 درجه) تعبيه شده است كه محل قرار گيري تيوب هاي نمونه است. 

‌روتور چرخشی يا روتور افقی: روتور شبيه صليب است و به آن سطل هم گفته مي‌شود. در اين سطل تيوب هاي مختلفي مي تواند سانتريفيوژ شود .
‌روتور توسط درب روتور بسته مي شود. روتور در داخل چمبري قرار دارد كه توسط درب فلـزي سـانتـريفيوژ پشتيباني مي شود. درب باز مانع از چرخش موتور روتور مي‌شود. در زمان سانتريفيوژ درب قفل مي شود درب بسته باعث حفاظت فرد در برابر برخورد با روتور مي شود كه با سرعت بسيار بالا در حال حركت است . محفظه روتور و درب روتور طوري طراحي شده اند كه در صورت شكستن لوله ها حتي در حداكثر سرعت ، هيچ خطري فرد آزمايش كننده را تهديد نمي كند. قبل از سانتريفيوژ ، بايد لوله‌هاي موجود در روتور با استفاده از بلانك يا ساير نمونه ها بالانس شود. با توجه به اهميت اين موضوع امروزه سانترفيوژ ها به حس گر تشخيص عدم تعادل خودكار مجهز شده اند.
بسياري از سانتريفيوژ ها داراي سيستم خنك كننده يا بدون سيستم خنك كننده هستند. شركت هاي مختلفي با برند هاي مختلف انواع سانتريفيوژها را روانه بازار مي‌كنند كه از مهمترين آن ها مي توان به Eppendorf , Thermo-Heraeus , Thermo-Sorvall, Hettich, Beckmann-Coulter يا Sigma اشاره كرد. 

آنالايزرهای سنجش ايمنی راديو اكتيو خودكار، نيمه خودكار و شمارشگرهای گاما
آنالايزرهاي ايمني راديو اكتيو و شمارشگرهاي گاما ، ضمن آشكار سازي مقدار وكميت هورمون ها ، ويتامين ها ، داروها ، آنتي ژن هاي سرطان ، آنزيم ها و گيرنده ها ، ويروس ها ، آنتي بادي ها ، پلي پپتيد ها و ساير پروتئين ها را تعيين مي كند.

آنــالايــزرهـا سنجـش ايمنـي راديـواكتيـو ، تكنيـك تحليـل ويـژه وحسـاسـي را بـراي اندازه‌گيري آناليت ها در نمونه هاي بيمار (سرم ، ادرار وساير مايعات بدن) فراهم مي‌آورد. حد آشكار سازي اين آناليت ازحدنانوگرم تا پيكوگرم متغير است . سنجش هورمون ها با  RIA) Radioimmunoassay) با بررسي عملكرد قلبي ، عروقي، تناسلي ، هماتوپوئتيك و ساير عملكردهاي متابوليكي ، شواهدي بر ناهنجاري هاي متابوليك را ارائه مي دهد. سنجش دارو ها (به خصوص داروهاي درماني نظير متوتروكسات) به بهبود كيفيت درمان كمك مي كند. از تكنيك هاي RIA همچنين براي آشكار سازي علائم توموري و گيرنده هاي هورمون استفاده مي شود . آشكارسازي آنتي ژن هاي هپاتيت به يكي از كاربردهاي بسيار مهم آزمايش بـــالـيـنـــي RIA تـبـــديـــل شـــده اســـت و آزمـــايــش RIA گــاسـتــريــن از نـظــر كـلـنـيكـي بـه يـك روش مناسب و مفيد براي تشخيص گاسترينوما تبديل شده است. 
در اين نوع آزمايش براي تركيب يك ليگاند (به ماده اي كه قرار است تجزيه شود و معمولا به آن Ag گفته مي شود) با همبند (معمولا به عنوان آنتي بادي از آن نام برده مي شود) ويژه آن ليگاند ، روش مناسبي ارائه مي شود.
خصوصيات اين مواد و تركيبات، به طور قابل ملاحظه اي ، احتمال تداخل ساير مولكول هاي بـيـولـوژيـك در اسـتـفـاده از موادي كه به وسيله راديواكتيو نشان دار شده اند ، كاهش مي دهد ، اين ماده ممكن است با ماده خاصي كه قرار است تست شود مشابه باشد.
 ‌انجام آزمايش RIA به صورت دستي مستلزم انجام پروسه هاي متعدد آزمايشگاهي و محاسبه بــســيـــار زيـــادي از اطــلاعــات اســت. آنــالايــزر خـودكـار زمـان دسـتـرسـي بـه بـازده مـطـلـوب را كاهش مي دهد ، ميزان دقت را بهبود مي بخشد و انجام آزمايش RIA را آسان تر مي كند و از اين رو تكنولوژيست ها را قادر مي سازد تا تست هاي متنوعي را انجام دهند . با توجه به اينكه اصول Competive binding را مي توان در سيستم‌هاي غير ايمونولوژيك تعميم داد، بنابراين آزمايش RIA ترجيح داده مي شود.

اصول كار دستگاه
تكنيـك هـاي RIA براي اندازه گيري غلظت ليگاند موجود در نمونه اي كه قرار است آناليز شود از واكنش ligond - binder استفاده مي كنند. در اغلب آزمايش هاي RIA از اصول پيوند رقابتي استفـاده مـي شـود كه در آن مقدار نامعلومي از ليگـانـد نشـان دار شـده بـا مقـدار نـامشخصـي از ليگاند نشان دار نشده برسر سايت هاي پيوندي موجود رقابت مي كنند. با توجه به تفاوت هاي ساختاري بين ليگاند و روشBindr آزمايش به يـكــي از دو روش آزمــايــش تـعــادل حـقـيقـي يـا آزمايش اشباع ترتيبي تعيين مي شود. در روش آزمايش تعادل حقيقي، Binder به محلول حاوي لـيـگـاند نشان دار شده و نشان دار نشده اضافه مي‌شود و مخلوط در يك محيط انكوبه مي شود در روش آزمايش اشباع ترتيبي ليگاند نشان دار به يك محلول حاوي ليگاند نشان دار نشده و Binder اضافه مي شود. بعد از آنكه مدت زمان انكوباسيون سپري شد ليگاند باند شده از ليگاند آزاد جدا مي شود و سپس مقدار ليگاند باند شده نــشـــان دار بـــه وســيــلــه يــك شـمــارشـگــر گــامــا اندازه‌گيري مي شود، شمارشگر اطلاعات قابل باز خواني را توليد مي كند اين اطلاعات از نظر رياضي به مقادير راديو اكتيويته تبديل مي شوند. هـريـك از اسـتـانداردها داراي يك مقدار پاسخ مناسب هستند. بعد از آنكه پاسخ ها به دست آمد غلظت آناليت با استفاده از منحني كاليبراسيون سنجيده مي شود. 

آزمايش RIA از پنج مرحله تشكيل شده است:
1- اضافه كردن واكنش‌گر
2- انكوباسيون آناليت و معرف 
3- جـداسـازي و تـفـكـيـك اجزا باند به راديو اكتيو از اجزاي آزاد 
4- اندازه گيري راديو اكتيويته در بخش هاي مجزا با استفاده از يك شمارشگر بتا يا گاما 
5- تبديل اطلاعات

در مـرحـلـه يـك ، مقادير از پيش تعيين شده معرف به وسيله پيپت به داخل نمونه بيمار كه در يك لوله آزمايش قرار دارد منتقل مي شود. اين انتقال در فواصل زماني منظم انجام مي شود و در آناليزرهاي خودكار اپراتور نمونه مورد نظر را روي يك سيني ياپايه قرار داده و نوع آزمايش را انتخاب مي كند. 
مدت انكوباسيون ودما بر اساس نوع آزمايش متفاوت و متغير است. براي جداسازي ليگاند آزاد از كــمــپــلــكـــس آنــتــي ژن - آنـتــي بــادي از روش‌هاي مختلفي نظير رسوب سازي ، تصفيه ، تبادل يوني ، استفاده از غربال هاي مولكولي و تـكـنـيــك هــاي آنـتــي بــادي فـاز جـامـد اسـتـفـاده مي‌شوند. يك روش رسوب سازي رايج روش آنتي بادي-  دوبل است كه در آن يك آنتي بادي با يك پروتئين به عنوان يك رسوب ساز‌ها مورد استفاده قرار مي گيرد. از ديگر رسوب ساز ها مي توان به سولفات آمونيم ، اتر ، سولفيت سديم ، كلريد سديم و پلي اتيلن گليكول اشاره كرد. در آزمايشات رسوب سازي به جاي استفاده از سانتريفوژ مي توان از فيلترهايي استفاده كرد كه مي توانند ذرات به اندازه كوچكتر از ميكرون را گير بيندازند كه در اين راستا يك تكنيك ساندويچي نيز ارائه شده است كه بر اساس آن فيلتر ها (استات سلولز ...) بر روي لايه مورد نظر نصب مي شوند و به صورت ساندويچي بين جفت آشكار ساز قرار مي گيرند و به اين ترتيب ميزان راديو اكتيويته را اندازه گيري مي كنند.
در جداسازي به وسيله شارژ يا وزن مولكولي از gel filtration chromatography و غربال مولكولي استفاده مي شود. جز راديواكتيو مفيد پس از جداسازي به وسيله يك شمارشگر گاما شمارش مي شود.
شمارشگر گاما به وسيله يك كريستال سديم كه قطر آن 5/1 تا 3 اينچ است و به وسيله تاليم فعال مي شود تشعشعات راديو اكتيو را آشكار سازي مي كند. 

محدوديت دستگاه گاماكانتر 
بـيـشـتــريــن مـحــدوديــت ايــن دستگـاه در شمـارش نمـونـه هـايـي اسـت كـه فعـاليـت راديواكتيويته آن ها زياد باشد زيرا در اين صورت شمارش به دست آمده صحيح نخواهد بـود مـحـدوديـت ديـگـر خـصـوصـا در دسـتـگـاه هـاي جـديـد عـدم انـعطاف در انتخاب پنجره‌هاي انرژي است براي مثال تست تغيير يافته شيلينگ از كبالت 57  co استفاده مي‌كندكه در دستگاه هاي جديد شمارش آن امكان پذير نيست. 

كاربردهای گاما كانتر 
بيشترين كاربردهاي شمارنده ها در پزشكي هسته اي يا روش هاي راديو بيواسي ، شامل به كارگيري تعداد محدودي راديو نوكلئوتيد هستند. يد 125 بيشترين كاربرد را دارد كه در ارزيابي تست هاي تيروئيدي و تعيين ميزان فيلتراسيون گلومرولي و نيز روش‌هـاي RIA به كار مي رود. حجم نمونه ها و استاندارد ها بايد مساوي باشند. درصورتي كه حجم نمونه بيشتر باشند شمارش كاهش مي يابد.

كاليبراسيون ميكروپيپت
‌يـک حجم از محلول 4:100 گرم در ميلي ليتر محلول فري سيانيد پتاسيم توسط ميكروپيپت به 200 حجم آب اضافه مي شود تا رقت 1:201 حاصل شود. آنگاه با يك پيپت دقيق يك ميلي ليتر فري سيانيد پتاسيم به 200 ميلي ليتر آب كه در يك فلاسك دقيق آماده شده است اضافه مي شود. جذب نوري هر محلول در مقابل آب مقطر در 420 نانومتر قرائت مي شود. اين عمل از ابتدا سه بار انجام مي گيرد.

‌شركت فردوس راي با اتكا به امر تحقيق و پژوهش و بهره مندي از كادر علمي و اساتيد دانشگاهي با اخذ مجوز تحقيقات نسبت به تاسيس واحد تحقيقات صنعتي و آزمايشگاه تحقيقاتي و همچنين با اخذ مجوز توليد از وزارت صنايع و بهره گيري از تجـربيـات گذشته و با انتقال دانش فني و تكنولوژي روز دنيا و همسان سازي آن با امكـانـات داخلـي نسبـت به توليد تجهيزات تحقيقاتي و آزمايشگاهي (به طور مثال: كلوني‌كانتر، شيكر الايزا، دارك كانتر و ...) اقدام كرده است كه در زير نمونه هايي از اين تجهيزات را مشاهده مي كنيد.

كلونی كانتر 
كلونی كانتر به عنوان يكي از مهمترين تجهيزات آزمايشگاهي ميكروبيولوژي مورد استفاده قرار مي گيرد. اين دستگاه در مدل هاي ساده و Scanning طراحي و با قابليت هاي فراوان رقيبي براي دستگاه هاي خارجي بوده است.

در اين دستگاه پس از كشت ميكروبي، پليت محيط كشت را در دستگاه قرار داده و به صورت كاملا خودكار و در كمتر از يك ثانيه تعداد كلني ها بر اساس (CFU (colony-forming unit يا محاسبه درصد دقت نمونه اعلام مي شود.
از قابليت هاي ديگر اين دستگاه تهيه گزارش هاي آماري، شمارش بخش خاص از يك پليت و تعيين آنتي بيوگرام است.

Colony Counter

شيكر الايزا 
اين دستگاه جهت مخلوط كردن محلول انواع ميكروپليت توليد شده است. شيكر الايزا با حركت سريع با قطر چرخش كم باعث اختلاط مناسب معرف ها و در نتيجه پيشرفت واكنش در طي زمان و عدم تغيير و بروز خطا مي شود. اين دستگاه مجهز به سيستم كنترل زمان و دور به صورت ديجيتال است.

Shaker Elisa

دارک كانتر 
ايـن دستگـاه جهـت شمـارش ذرات تيـره در محلـول هـاي PVC در صنـايـع نفت و پتـروشيمـي مورد استفاده قرار مي گيرد. اين دستگاه به روش Scanning پس از تهيه Scan از نمونه نسبت به آناليز آن اقدام مي كند.

سيستم  كامل الكتروفورز 
الكتروفورز از توسعه يافته ترين و متنوع ترين روش هاي جداسازي مولكول هاي كـوچـك يـا بـزرگ مـاننـد پـروتئيـن هـا و اسيـدهـاي نوكلئيك است. در حالت متداول مولكول‌هاي مورد آزمايش بر روي يك محيط جامد پايه و بين دو قطب مثبت و منفي با جريان الكتريكي ثابت قرار گرفته و بر اساس ميزان بار الكتريكي و جرم مولكولي خود روي محيط مذكور حركت مي كنند كه همين اختلاف و به وجود آمدن فراكنش هاي مختلف به وسيله اسكنر و نرم افزار پيشرفته الكتروفورز (سازگار با تمامي محيط هاي ويندوز از قبيل 98، 2000 و XP در كامپيوتر (يا حافظه جانبي مانند CD يا فلاپي) ثبت و با كارايي بسيار بالا مورد پردازش قرار مي گيرد. الكتروفورز سرم پروتئين، هموگلوبين، ليپوپروتئين، ايزوآنزيم ها و ايمنوفيكشين ادرار به همراه امكان تعريف تست هاي جديد علاوه بر تست هاي موجود از امكانات ويژه اين سيستم است.

ساير مزايا 
‌- اسكن سريع، واضح و واقعي نمونه با سرعت بالاي 96 نمونه در ثانيه كه در مدل خارجي نمونه مشابه 24 نمونه در 10 دقيقه است.

- ‌امكان انطباق منحني هاي يك بيمار جهت بررسي روند درمان
- ‌امكان انطباق منحني يك بيمار با منحني مرجع
- ‌امكان ارسال و يا دريافت كليه اطلاعات هر يك از بيماران از طريق مودم
‌- حذف لكه هاي اضافي موجود بر روي ژل
- ‌آناليز ژل، تشخيص اتوماتيك فراكنش ها و تشخيص فراكنش هاي غير نرمال
- ‌انتخاب نمونه به صورت خودكار جهت الصاق آن به  patient ID
‌- امكان پرينت پارامترهاي هماتولوژي در نمونه هاي هموگلوبين الكتروفورز

الكترو فورز پروتئين های ادرار
مقـدار بسيـار كمـي پـروتئين در ادرار روزانه دفع‌مي شود كه اين ميزان بسيار ناچيز بوده و با روش‌هـاي معمول بررسي پروتئين ادرار قابل ارزيـابـي نيسـت يا ولي اين ميزان تحت شرايط اسيد‌هاي كليوي افزايش مي يابد و قابل رديابي و الـبـتـه اهميـت اسـت. شـرايطـي مـاننـد بيمـاري كليوي اوليه، بيماري هاي  خود ايمني كه نهايتا مـنـجر به درگيري كليه شوند و التهابات مزمن همه از جمله شرايطي هستند كه باعث افزايش دفع پروتئين از ادرار مي شود. همچنين بيماري ديـگـري كـه از اهـميت بسيار زيادي برخوردار است بيماري مولتيپل ميلوما است. اين بيماري يـك نـوع بـدخـيـمي در سلول هاي توليد كننده آنــتـــي‌بـــادي اســـت كـــه در 75 % از مـــوارد ايـــن پـروتئيـن‌هـا شامل زنجيره سبك آنتي بادي نيز است و در نتيجه اين زنجيره ها از كليه عبور كرده و وارد ادرار مي شوند. الكتروفورز پروتئين هاي ســــرم در مــــوارد بــيــمــــاري هـــاي اتـــوايـمـيـــون، بـيـمـاري‌هـاي كبدي و كليوي، التهابات حاد و مزمن در خواست مي شود.

روش انجام تست
براي انجام اين تست ابتدا نمونه مورد نظر كه ادرار يا سرم بنا به در خواست پزشك است را به دماي اتاق رسانده و سپس مراحل انجام كار به دقت دنبال مي شود. مراحل به ترتيب زير هستند:
1- كاغذ استات سلولز كه به صورت ژل هايي هستند كه براي 8 نمونه اغلب كاربرد دارند در بــافــر مـخـصـوص بـه مـدت 10 دقيقـه خيسـانـده مي‌شود.
2- بعد از 10 دقيقه اين كاغذ را از محلول در آورده و بـين 2 كاغذ خشك كن آرام قرار داده مي‌شود تا نم گيري مختصري انجام شود ولي كاغذ نبايد خشك شود.
3- در ايـن مـرحـلـه نمونه را توسط اپليكاتور خـاصـي كـه بـه مـنـظـور نـمـونـه گـذاري اسـتـفاده مي‌شود برروي كاغذ منتقل مي شود. لازم است كه نمونه ها 5/1 سانتيمتر از لبه كاغذ و حداقل 1 سانتيمتر از كناره ها فاصله داشته باشند.
4- سـپـس ژل را برگردانده و از پشت داخل تـانـك الـكـتـروفـورز كـه حـاوي بافر مخصوص است قرار داده مي شود به طوري كه نمونه در سمت كاتد باشد.
5- به وسيله 2 لام تميز و كاغذ صافي پلي را براي ارتباط بهتر بافر با ژل تهيه مي شود.
6- تانك را به منبع تغذيه متصل  كرده و با تنظيم دستگاه روي ولتاژ مناسب (160 ولت) كه شدت جـريـانـي حـدود 6-4 آمـپر را فراهم كند جريان الكتريكي برقرار مي شود. بعد از چند بار مصرف بافر جريان افزايش مي يابد كه در اين زمان بافر تـانـك بـايد تعويض شود و از بافر تازه استفاده كرد.
7- بعد از طي زمان حدود 20 دقيقه دستگاه را خاموش كرده و مراحل رنگ آميزي، رنگ بري، آب گيري وشفاف سازي انجام داده مي شود.
8- در نهايت باندها به وسيله اسكنر و برنامه مخصوص قرائت مي شوند.
در الـكـتــروفــورز پــروتـئـيــن 5 بــانــد تـشـكـيـل مـي‌شـود كـه شـامـل آلبومين ، آلفا-1 گلوبولين، آلفا-2 گلبولين، بتا گلبولبن و گاما گلبولين است. آلـبــومـيــن عـمـده پـروتئنـي هـا را تشكيـل داده و نزديك ترين باند به سمت آند را تشكيل مي دهد.

واشر الايزا 
يكي از مهمترين مراحل انجام آزمايش الايزا مرحله شستشو است، از آنجا كه مراحل شستشو به روش دستي با فشار ثابت و مناسب صورت نـمــي گـيــرد لــذا مـحـتــويـات چـاهـك بـه خـوبـي شستشو نيافته و تركيبات اضافي باقيمانده ايجاد اشكال در نتيجه آزمايش مي نمايد. به همين دليل استفاده از دستگاه واشر الايزا را به عنوان يكي از ابزار مهم در ايجاد چرخش مناسب در چاهك هاي پليت بايد نام برد.

واشر الايزا نيمه اتوماتيك مجهز به مانيفلد 8 كاناله دو رديفي، داراي سوزن هاي استيل داراي شاسي كنترل جهت تقسيم محصول شستشو و داراي سيستم كنترل مكش است.

كاتتر انتقال (Transfer Sets)
داراي رابط (Luer) انتهاي كانولا جهت تزريق عميق بدون مشكل، داراي قابليت نفوذ عمقي و كنترل جهت آن به وسيله حلقه‌هاي دو طرفه است. عدم ايجاد جراحت به علت سر كروي كانولا و امكان Handlingبسيار راحت آن و در دو سايز مختلف براي استفاده از آن در افراد با آناتومي متفاوت از قابليت هاي ديگر آن است. 

گروه‌بندی خون (Blood Groping)
دستگاه تمام خودكار بانك خون با قابليت انجام 300 نمونه بيمار در ساعت، انجام تست گروه بندي خوني،  آنتي ژن RH و گروه خوني Kell و تشخيص بيماري هاي عفوني چون سيفليس، استفاده از تكنولوژي بسيار پيشرفته  PK جهت تشخيص و آناليز مطمئن، داراي نرم افزار اختصاصي، مانيتور، هارد ديسك حداقل 40GB، پرينتر ليزري و صفحه نمايشگر تماسي (Touch Screen).

آناليز شيميايی (400) Clinical Chemistry - AU
- ‌دستگـاه تمـام خـودكار و با قابليت Random access، توانايي انجام 400 تست فتومتريك و تا 800 تست با ISE

‌- قابليت انجام 122 تست شامل بيوشيمي خون و ادرار، پروتئين هاي اختصاصي، آنزيم ها، يونه، هورمونه، سرولوژي و ايمونولوژي‌
- مصرف دارويي (DAT) و سنجش داروهاي درماني با روش نورسنجي نقطه اي با دقت بسيار بالا
- ‌داراي محفظه اورژانس سوييچ (STAT) با قابليت پذيرش 22 نمونه و جوابدهي ظرف مدت 5 دقيقه
‌- مجهز به يخچال براي محفظه‌هاي استقرار معرف‌ها و اورژانس
- ‌سيستم سازگار با معرف‌هاي داخل كشور (Open reagent)   
- ‌ميزان مصرف آب مقطر در حداكثر فعاليت دستگاه  lit/h 25 ‌با درجه خلوص كمتر از 2‌
‌- واجـد سيستـم تشخيـص لختـه (Clot detection) و جلـوگيـري از تخـريب نمونه (Crash Prevention)   
- ‌شامل نرم افزار اختصاصي، مانيتور، كيبورد، هاردديسك، پرينتر ليزري و صفحه نمايشگر تماسي (Touch Screen) 
‌- داراي سـيـسـتـم Analyser Diagnostic جهـت تنظيـم كـردن بخـش هـاي مختلـف دستگاه هنگام خارج شدن از حالت استاندارد بدون نياز به كارشناس فني

Clinical Chemistry - AU 400

ميكروسكوپ
ميكروسكوپ يكي از وسايل آزمايشگاهي اصلي است كه در ادامه انواع آن را مورد بحث و بررسي قرار داده و طرز كار و ويژگي هاي هر يك بيان مي شود. 

ميكروسكوپ هاي مختلف، داراي بزرگنمائي هاي متفاوتي هستند كه عموما با وجود عدسي هاي گوناگون، تصوير نمونه مورد نظر چند برابر مي شود. اصول كلي در تمامي انواع ميكروسكوپ ها براساس عبور نور با طول موج هاي متفاوت از چندين عــدسي محدب است كه هرچقدر طول موج نور به كار رفته در ميكروسكوپ كوتاه تر باشد قدرت تفكيك يا جــداكنندگي آن ميكروسكوپ بيشتر است . براي مثال قدرت تفكيك چشم انسان 1/0 ميليمتر و ميكروسكوپ نوري معمولي 24/0 ميكرون است. در زير با تعدادي از ميكروسكوپ ها كه ساخت شركت پزشك  Olympusكشور آلمان است آشنا مي شويد.

مدل 41 BX Series - BX 
با كاربرد آزمايشگاهي و تحقيقاتي، در دو نوع دو چشمي و سه چشمي، قابليت نصب انواع ديدها از جمله برايت فيلد، دارک فيلد، پلاريزان ، فاز كنتراست، نما رسكي و فلورسانس شامل انواع لنزهايPlan Achromat و Apochromat با بزرگنمايي هاي مختلف، امكان نصب صفحه گرمكن، سيستم 5،3،2 و 10 نفره استاد دانشجو، لوله ترسيم ، Arrow Pointer، امكان نصب انواع دوربين ديجيتال با رزولوشن هاي مختلف و امكان اتصال آن به ويدئو پروژكتور و كامپيوتر به همراه نرم افزار آناليز تصاوير.

BX Series - BX 41

مشخصات فنی
- ‌استفاده از سيستم 2UIS جهت بدست آوردن تصاوير شفاف با كنتراست بالا

‌- شدت روشنايي 6 ولت، 3 ولت 
- ‌قابليت نصب كندانسيورهاي مختلف با عدد روزنه (N.A) متفاوت
- ‌امكان نصب ديدهاي مختلف از جمله فلورسانس، برايت فيلد، دارك فيلد، فاز كنتراست و پلاريزان
- ‌امكان نصب سيستم هاي ديد كمكي دونفره، سه نفره، پنج نفره و ده نفره استاد دانشجو

مدل CKX2 Series - CKX41 & CKX31    
با كاربرد آزمايشگاهي، امكان نصب فلورسانس و فاز كنتراست و Relief Contrast ، در دو نوع دو چشمي و سه چشمي با لنزهاي شيئي Plan Achromat ، امكان نصب صفحه گرمكن، قابليت نصب انواع دوربين هاي ديجيتال با رزولوشن هاي مختلف و امكان اتصال آن به ويدئو پروژكتور و كامپيوتر به همراه نرم افزار آناليز تصوير.

CKX2 Series - CKX41 & CKX31

مشخصات فنی
- ‌استفاده از سيستم 2UIS جهت به دست آوردن تصاوير شفاف با كنتراست بالا 

‌- جهت استفاده در مشاهده كشت سلولي
- ‌قابليت استفاده از سيستم فازكنتراست در بزرگنمايي هاي 10، 20 و 40 برابر بدون نياز به تنظيم 
- ‌فريم كوچك و در نتيجه امكان استفاده از حداقل فضا 
- ‌امكان نصب هد سه چشمي و دو چشمي بر روي مدل 41CKX
- امكان نصب هد دو چشمي بر روي مدل 31CKX
- قابليت نصب سيستم فلورسانس بر روي مدل 41CKX
- ‌شدت روشنايي 6 ولت ، 30 ولت
- قابليت نصب 5 عدسي شيئي بر روي Nosepice

مدل SZ2 Series - SZ61 & SZ51  
استـريـو ميكـروسكوپ سري  2SZبا كاربرد آزمايشگاهي، داراي بهترين نوع زوم در كلاس خـود، نمـونـه‌هـاي دو چشمـي و سـه چشمي با پـــايـــه‌هـــاي مـخـتـلـــف حـتـــي جـهـــت مـشـــاهــده نمـونه‌‌هاي بسيار بزرگ، امكان استفاده از نور هـمــزمــان عبـوري انعكـاسـي، لنـزهـاي شيئـي بـا بـزرگـنـمائي‌هاي مختلف، قابليت اتصال آن به ويدئو پروژكتور و كامپيوتر به همراه نرم افزار آناليز تصوير.

SZ2 Series - SZ61 & SZ51

مشخصات فنی
- سيستم اپتيكي Greenough

- ‌تصاوير واضح ، شفاف، طراحي ويژه آن و در نتيجه كاربري آسان
- نسبت زوم در SZ1:6.7 :SZ61    
- نسبت زوم در SZ1:5 :SZ51   
- فاصله كاركرد: SZ100             
- بزرگنمايي SZ61: تا 90 برابر    
- بزرگنمايي SZ51: تا 40 برابر   
- امكان استفاده از نور عبوري و جانبي 
- امكان نصب پايه هاي مختلف، حتي نصب استريوميكروسكوپ بر روي ميز 

 

منبع: ماهنامه مهندسی پزشکی

 

 

کلمات کلیدی: biomedical engineering ، مهندسی پزشکی ، آشنایی با مهندسی پزشکی ، معرفی مهندسی پزشکی ، مهندسی پزشکی گرایش بالینی ، مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک ، مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک ، مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال (بیومواد) ، مهندسی پزشکی ایران ، مهندسی پزشکی دانشگاه پیام نور ، پایگاه آموزشی و اطلاع رسانی مهندسی پزشکی ، اخبار و تازه های مهندسی پزشکی ، مقالات مهندسی پزشکی ، آموزش مهندسی پزشکی ، دانلود کتاب های مهندسی پزشکی ، دانلود جزوه های مهندسی پزشکی ، دانلود نمونه سوالات امتحانی مهندسی پزشکی ، تجهیزات آزمایشگاه ، آشنایی با تجهیزات آزمایشگاه ، معرفی تجهیزات آزمایشگاه ، کاربرد تجهیزات آزمایشگاه ، اتوکلاو ، سانتریفیوژ ، آنالایزر شیمی ، گاما کانتر ، کلونی کانتر ، شیکر الایزا ، دارک کانتر ، الکتروفورز ، واشر الایزا ، میکروسکوپ

کد امنیتی رفرش
1392/05/23
با سلام و احترام
دوستان گرامی خدا قوت، مطالب بسیار آموزنده، خوب و سودمند می‌باشند. انشاالله بروز باشید.

آشنایی با مهندسی پزشکی

آشنایی با تجهیزات پزشکی

آشنایی با تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی

اخبار و تازه‌های مهندسی پزشکی

مقالات مهندسی پزشکی

جزوات دانشگاهی و نمونه سوالات امتحانی

معرفی کتاب ، نرم افزار و سایت

ویدیو و انیمیشن آموزشی

دانلود فایل