مرجع مهندسی پزشکی ایران

آشنایی با استتوسكوپ (گوشی پزشكی)

آشنایی با استتوسكوپ (گوشی پزشكی)   مفاهيم پايهاستتوسكوپ (Stethoscope) از دو كلمه (Steth(o به معني سينه و Scope به ...

آشنایی با استتوسكوپ (گوشی پزشكی)

 

مفاهيم پايه
استتوسكوپ (Stethoscope) از دو كلمه (Steth(o به معني سينه و Scope به معني نمايش يا نشان دادن است و در كل به معني وسيله اي براي سمع است.  

فيزيولوژی
در يك فرد عادي گوش دادن به قلب در 4 نقطه (مربوط به هر كدام از دريچه‌هاي قلب) امكان پذير است. صداي طبيعي قلب فقط شامل يك صداي اول  (1)S مانند پوم و يك صداي دوم (2)S مانند تاك اسـت. در حالت طبيعي صداي اضافه‌اي نبايد در قلب شنيده شود و بين صداي اول و دوم نيز بايد سكوت برقرار باشد. كه اين صداها ناشي از بسته شـدن طبيعـي دريچـه‌هـاي قلـب هستنـد. هـر گـونـه صداهايي در وسط اين دو صدا يا تغيير در شدت اين صداها و غيره هر كدام نشانه‌اي از بيماري خاصي است.
صـداهـاي غـيـر طـبـيـعـي قـلب شامل سوفل‌ها و صداهاي  3S,4S هستند. سوفل‌ها ارتعاشات قابل سـمـعـي هستند كه هنگام عبور جريان غير طبيعي خـون از يـك دريـچه طبيعي قلب يا جريان طبيعي خون از يك دريچه غير طبيعي و در نتيجه اغتشاش جـريـان بـه وجـود مـي‌آيـنـد. اين صداها با توجه به شدت ، فركانس ، كيفيت ، مدت و موقعيت زماني آن‌ها نسبت به انبساط و انقباض قلب (سيستول و دياستول) تعريف مي‌شوند و نشانه بيماري خاص هستند. 

Stethoscope

چگونه كار می كند؟
عملي كه توسط گوشي انجام مي شود به آن auscultate يـا گـوش دادن مـي گـويـنـد و شـامـل كنترل صداهاي داخلي بدن است كه در مورد ريه و قلـب تـوسعـه يافته است. گوشي پزشكي سه قسمت عمده دارد. قسمت اول گوشي روي بدن فرد قرار مي‌گيرد و دو طرفه است كه يك طرف را ديافراگم و طرف ديگر را قسمت زنگوله‌اي يا بــل مــي‌نــامـنــد و ارتعـاشـات بـدن را تبـديـل بـه ارتعاشات صوتي كرده و كمي تشديد مي‌كند. سـپـس صـوت حـاصـل وارد لـولـه‌ يـا لـولـه‌هـاي هـدايـت كـنـنده صدا شده و در نهايت از طريق گــوشـي‌هـاي مـخـصـوصـي وارد گـوش پـزشـك مي‌شود. 

در چه مواردی به كار می رود؟
از گــوشــي هـاي پـزشكـي مـي تـوان در مـواردي هـمـچــون اخـتــلالات مــادر زادي ، بـيـمــاري هــاي دريـچـه‌اي قـلـب و در آريـتـمـي هـاي قلبي و ... كه صـداهـا و صـوت هـاي خـاصـي بـه صـداهاي قلبي اضـافه مي‌شوند استفاده كرد.گوشي‌هاي پزشكي انواع و اقسام گوناگوني دارند. قسمت ديافراگمي گوشي (كه سطح بيشتري دارد) به صورت معمول بـراي گـوش دادن صـداهـاي مـخـتـلـف بـدن به كار مي‌رود. قسمت زنگوله‌اي يا بل گوشي (كه عملاً پـرده‌اي ندارد) فقط در مواردي به كار مي‌رود كه صداي آن اندام از بمي خاصي برخوردار است.

ساختار داخلی گوشی پزشكی
يـك گـوشـي پزشكي از قسمت هاي مختلفي به صورت نشان داده شده در شكل زیر تشكيل شده است.

1- در مجموعه مربوط به سر (Headset)، از يك نوك گوشي (Ear tip) كه وارد دو گوش مي شود و يـك لـولـه گـوش ( Ear tube) كه نوك گوشي به آن وصل شده است، تشكيل شده است.
2- در مــجــمــــوعــــه مــــربــــوط بـــه قــفــســـه ســيــنـــه (Chest piece)، از يــك ديــافــراگــم يـا تنظيـم پـذيـر (Tunable Diaphragm) ‌و يــك مـيـلــه اتـصــال مــانـنـد ساقه‌ (Stem) تشكيل شده است.
3- همچنين از يك لوله بدون درز (tubing) براي اتصـال دو مجمـوعـه مـربـوط بـه سـر و قفسـه سينـه استفاده شده است.

جايگزين گوشی پزشكی
بـا تـوسـعـه فـنـاوري تـلـفـن هاي همراه، پزشكان انـگـلـيـسي ترجيح مي دهند كه به جاي استفاده از گوشي پزشكي از نرم افزاري كه تلفن هاي همراه را به يك استتكوپ تبديل مي كند استفاده كنند. 

به تازگي نرم افزاري به نام  iStethoscope ‌عرضه شده است كه به كاربران "آيفون" اجازه مي دهد به ضربان قلب خود از طريق اين تلفن همراه هوشمند اپل گوش دهند. اين نرم افزار كه با استقبال بسيار بالايي مواجه شده و 500 بارگذاري در روز را به نام خود ثبت كرده نه تنها كاربران عادي بلكه پزشكان را هم به طرف خود كشانده است. در حال حاضر بيش از 3 مـيـلـيـون پـزشـك انـگليسي اقدام به بارگذاري نرم‌افزار iStethoscope كرده اند و به جاي گوشي پزشكي از اين برنامه جانبي استفاده مي كنند. براي افـزايـش دقـت ايـن نرم افزار توصيه شده است كه كاربر را روي گردن بگذارد و تا زماني كه بتواند ضربان نبض روي گردن را بشنود اين تلفن همراه را به آرامي حركت دهد.

 

منبع: ماهنامه مهندسی پزشکی

 

 

کلمات کلیدی: biomedical engineering ، مهندسی پزشکی ، آشنایی با مهندسی پزشکی ، معرفی مهندسی پزشکی ، مهندسی پزشکی گرایش بالینی ، مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک ، مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک ، مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال (بیومواد) ، مهندسی پزشکی ایران ، مهندسی پزشکی دانشگاه پیام نور ، پایگاه آموزشی و اطلاع رسانی مهندسی پزشکی ، اخبار و تازه های مهندسی پزشکی ، مقالات مهندسی پزشکی ، آموزش مهندسی پزشکی ، دانلود کتاب های مهندسی پزشکی ، دانلود جزوه های مهندسی پزشکی ، دانلود نمونه سوالات امتحانی مهندسی پزشکی ، استتوسكوپ  ، آشنایی با استتوسكوپ ، گوشی پزشكی ، آشنایی با گوشی پزشکی  ، Stethoscope ، آشنایی با Stethoscope

کد امنیتی رفرش

آشنایی با مهندسی پزشکی

آشنایی با تجهیزات پزشکی

آشنایی با تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی

اخبار و تازه‌های مهندسی پزشکی

مقالات مهندسی پزشکی

جزوات دانشگاهی و نمونه سوالات امتحانی

معرفی کتاب ، نرم افزار و سایت

ویدیو و انیمیشن آموزشی

دانلود فایل