مرجع مهندسی پزشکی ایران

آشنایی با توراكوسكوپ (Thoracoscope)

آشنایی با توراكوسكوپ (Thoracoscope)   مفاهيم پايهتوراكوسكوپ (Thoracoscope) از دو كلمه توراک ((Thorac(o) به معنی سينه و اسكوپ ...

آشنایی با توراكوسكوپ (Thoracoscope)

 

مفاهيم پايه
توراكوسكوپ (Thoracoscope) از دو كلمه توراک ((Thorac(o) به معنی سينه و اسكوپ (Oscope) به معنی نمايش تشكيل شده است و در كل به معنی مشاهده حفره از طريق يكی از فضاهای بين دنده‌ای است.

Thoracoscope

فيزيولوژی
افيوژن پلورال، پنوموتوراكس و ضخيم شدگی پلور، مواردی هستند كه بيمار در بخش ريه به طور زيــاد بــا آن‌هــا روبــه‌رو اســت. اگــر چــه تـشخيـص نـاهـنـجـاری هـای پلور به وسيله راديوگرافی امری بديهی است، تعيين تشخيص دقيق مي‌تواند بحث بـرانـگـيـز بـاشـد. دسـتـرسـی بـه فضای پلورال از راه پوست از نظر تشخيصی مفيد و نسبتا ساده است، اما در حـدود 25 درصـد نـاهـنـجـاری‌هـای پـلـور بدون تشخيص باقی می‌ماند. سی تی ‌اسكن قفسه‌ سينه و برونكوسكوپی موارد انتخابی ‌كمك‌كننده هستند، امــا محـدوده تشخيصـی آن در مـورد بيمـاری‌هـای پلورال به طور مأيوس‌كننده‌ای پايين است.
در توراكوسكوپی يا پلوروسكوپی، آندوسكوپ از راه ديواره قفسه سينه عبور می‌كند و به پزشك امكان مشاهده مستقيم ضايعه و جمع‌آوری نمونه را از پــلـــور مـــی‌دهـــد. تـــوراكـــوســكــوپــی يــك روش تشخيصی ارزشمند است و در بعضی موارد فرصتی را برای درمان نيز فراهم می‌نمايد.

چگونه كار می كند؟
تــوراكــوسـكــوپ مـعـمــولا شــامــل يـک پـوشـش خـارجـی سخـت، سيستـم نـوردهـی و كانال كاری بــرای كــاتـتــرهــا و ابــزار عـمـلـيــاتــی هـستنـد. اغلـب توراكوسكوپ‌ها دارای يک دوربين تلويزيونی بر روی نـوک خـود بـوده كـه سـيـگـنـال ويدئويی را از آنـدوسكـوپ بـه يـک نمـايشگـر ويـدئـويی خارجی می‌فرستد.

در چه مواردی به كار می رود؟
آنـدوسكـوپ‌هـای طـراحـی شده برای عبور دادن سوزنی (Percutaneous) از بين دنده‌ها به درون حفره بـدن، واقـع شـده بيـن گـردن و ديـافـراگـم بـراي معـاينه چشمی، نمونه برداری و درمان آسيب‌های غشاء ريه، حفره غشايی يا فضای بين غشاء و ريه (Mediastinum) استفاده می‌شوند. از اين وسيله همچنين برای مكش مايعات از حفره غشاء استفاده می‌شود‌.

 

منبع: ماهنامه مهندسی پزشکی

 

 

کلمات کلیدی: biomedical engineering ، مهندسی پزشکی ، آشنایی با مهندسی پزشکی ، معرفی مهندسی پزشکی ، مهندسی پزشکی گرایش بالینی ، مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک ، مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک ، مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال (بیومواد) ، مهندسی پزشکی ایران ، مهندسی پزشکی دانشگاه پیام نور ، پایگاه آموزشی و اطلاع رسانی مهندسی پزشکی ، اخبار و تازه های مهندسی پزشکی ، مقالات مهندسی پزشکی ، آموزش مهندسی پزشکی ، دانلود کتاب های مهندسی پزشکی ، دانلود جزوه های مهندسی پزشکی ، دانلود نمونه سوالات امتحانی مهندسی پزشکی ، Thoracoscope ، آشنایی با Thoracoscope ، توراکوسکوپ ، آشنایی با توراکوسکوپ

کد امنیتی رفرش

آشنایی با مهندسی پزشکی

آشنایی با تجهیزات پزشکی

آشنایی با تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی

اخبار و تازه‌های مهندسی پزشکی

مقالات مهندسی پزشکی

جزوات دانشگاهی و نمونه سوالات امتحانی

معرفی کتاب ، نرم افزار و سایت

ویدیو و انیمیشن آموزشی

دانلود فایل